உலக நாடுகளின் சமூக அடுக்கமைவு வகைகளும் அவற்றின் தாக்கங்களும்